Fried-Spanish Mackerel Thick Soup

土(tǔ) 魠(tuō) 魚(yú) 羹(gēng)

Noodles in Squid Thick Soup

魷(yóu) 魚(yú) 羹(gēng)

Fried Squid

炸(zhà) 魷(yóu) 魚(yú)

Takoyaki

章(zhāng) 魚(yú) 燒(shāo)

Tianbula (Taiwanese Tempura)

甜(tián) 不(bú) 辣(là)

Spicy Fish Balls

麻(má) 辣(là) 魚(yú) 蛋(dàn)

Saury

秋(qiū) 刀(dāo) 魚(yú)

Milk Fish

虱(shī) 目(mù) 魚(yú)

Seafood Congee

海(hǎi) 產(chǎn) 粥(zhōu)

Oyster Omelet

蚵(kē) 仔(zǎi) 煎(jiān)

Shrimp Omelet, Calamary Omelet

蝦(xiā) 仁(rén) 煎(jiān)、花(huā) 枝(zhī) 煎(jiān)

Deep Fried Calamary Balls

花(huā) 枝(zhī) 丸(wán)

Grilled Squid

烤(kǎo)魷(yóu)魚(yú) [烤(kǎo)小(xiǎo)卷(juǎn)]

Shrimp Pastry

蝦(xiā) 餅(bǐng)

Unagidon

鰻(mán) 魚(yú) 蓋(gài) 飯(fàn)

Deep Fried Oyster Nuggets with Leeks

蚵(kē) 嗲(diē)

Soy Milk

豆(dòu) 漿(jiāng)

Catfish with Medicinal Herbs

藥(yào) 膳(shàn) 土(tǔ) 虱(shī)

Fried Crab Claws

炸(zhà) 蟳(xún) 仔(zǎi) 腳(jiǎo)

Stewed Fish Head with Tofu in a Pottery Pot

砂(shā) 鍋(guō) 魚(yú) 頭(tóu)

Eel Noodles

鱔(shàn) 魚(yú) 意(yì) 麵(miàn)

Oyster Thin Noodles

烤(kǎo) 蚵(kē) 仔(zǎi)

Seafood Rice Bowl

海(hǎi) 鮮(xiān) 蓋(gài) 飯(fàn)

Fried Rice with Salmon

鮭(guī) 魚(yú) 炒(chǎo) 飯(fàn)

Fried Milk-fish

香(xiāng) 煎(jiān) 虱(shī) 目(mù) 魚(yú)

Shrimp Roll

蝦(xiā) 捲(juǎn)

Roasted Scallops

干(gān) 貝(bèi) 燒(shāo)

Golden squid

黃(huáng) 金(jīn) 賊(zéi)